söndag 21 oktober 2012

Polisnotor och spårväg syd ska byggas med spårväg!

Jag har tidigare här på bloggen vid ett flertal tillfällen skrivit om vad jag tycker om ersättningar till polisen i samband med fotbollsmatcher och andra arrangemang. Jag har även motionerat om detta på folkpartiets landsmöte.

För en tid sedan så skrev regeringens särskilde utredare på området, Björn Eriksson att ”Skillnaden i sak mellan ett arrangemang som till exempel IFK Göteborg (ideell förening) och Djurgården (Idrotts AB) anordnar är lindrigt uttryckt hårfin. Jag föreslår att kostnaderna för polisbevakning likställs mellan Idrotts AB och ideella föreningar under vissa villkor, till exempel måste den verksamhet som drivs i bolagsform till minst 51 procent ägas av en ideell förening. I dessa fall bör alltså utgifterna för polisbevakning täckas av allmänna medel."

Jag trodde därför att det mesta var frid och fröjd i och med det. Men aldrig får man vara tillräckligt glad. Polismästaren i Stockholm, Mats Löfving, har på eget bevåg fortsatt vendettan mot idrotten. Han ska minsann se till att klubbarna får betala. Att Björn Erikssons utredning säger tvärtom låtsas Löfving inte om. Jag tycker för min del att Löfving bör avgå eller alternativt avsättas och jag förutsätter att polisstyrelsen i stockholms län inte bara kommer att se på när det här bara fortgår.

Nu över till något helt annat som det heter. I veckan som gick hade vi trafiknämnd. Jag sitter som ersättare i trafiknämnden och förundrades över mina kollegor i de andra allianspartierna. Vi var alla överens om att etapp 1 av spårväg syd ska byggas mellan mellan Flemingsberg och Skärholmen, men av någon outgrundlig anledning vill moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna att denna första etapp ska kunna föregås av en s k BRT-lösning, (som enkelt uttryckt är bussar som går på en särskild banvall).

Vem tror att ett byggande som innebär en lösning för flera miljarder kommer efterföljas av en spårväg? Risken att man bygger fast sig i en busslösning är stor. Till mina allianskamrater säger jag därför; gör om och gör rätt från början!

Om detta har även flera av min FP-kollegor skrivit om, så läs därför gärna vad Birgitta Rydberg, Malin Danielsson och Madeleine Sjöstedt skriver.
 

söndag 7 oktober 2012

Även ett justitieråd borde ha omdöme!

Göran Lambertz är uppenbarligen en debattglad person. När Lambertz var justitiekansler uttalade han sig om väldigt mycket. I den rollen tycker jag att det för det mesta var helt ok. Men i Lambertz nya roll, som justitieråd, känns det ytterst tveksamt.

Ett justitieråd är en domare i Högsta domstolen. Han är således domare i landets högsta domstol för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätter. En domare i Högsta domstolen får inte inneha eller utöva något annat ämbete. Däremot kan de åta sig uppdrag som till exempel skiljeman.
Högsta domstolen ska som första domstol ta upp mål om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget begåtts av statsråd, justitiekansler eller andra typer av högre uppdrag. Men i övrigt är Högsta domstolen sista instans för överklaganden.

När ett mål har avgjorts av en hovrätt kan det överklagas till Högsta domstolen. Domstolen beslutar då först om prövningstillstånd, d v s om målet överhuvudtaget ska tas upp av Högsta domstolen. (Det finns dock undantag då Högsta domstolen måste ta upp ett ärende).
Högsta domstolen tar också upp ärenden om resning, d v s om ett ärende som en gång har avgjorts skall tas upp på nytt. För att resning skall beviljas krävs att nya omständigheter har framkommit som kan påverka domen.

Göran Lambertz har under sin tid som justitieråd uttalat att Tomas Quick är skyldig till flera av de mord som han nu friats från, att Polisen gjort ett dåligt jobb med Palmeutredningen och nu senast uttalade han att våldtäktsdomen mot Billy Butt borde omprövas.
Jag är ingen jurist, men att en domare i Högsta domstolen uttalar sig om än det ena och än det andra känns inte rätt. Naturligtvis har vi alla som bor i Sverige en grundlagsfäst yttrandefrihet, så även justitieråd, men jag hävdar att justitieråden, inklusive Lambertz, måste använda sin yttrandefrihet med omdöme. Jag tycker det är märkligt att en ledamot av Högsta domstolen inte förstår det!